A A A

CONCURS PENTRU ANGAJARE

18 Februarie 2022 | 48

Anunț

cu privire la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice temporar vacante

 în cadrul Judecătoriei Ungheni.

 

         În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de: specialist în cadrul Serviciului de evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale, -  1 funcție     

Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

e) este aptă, din punctul de vedere al stării sănătăţii,

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie

Sarcinile de bază:

Specialist superior  în cadrul Secției de evidență și documentare procesuală

 

1. Asigurarea eliberării şi expedierii documentelor executorii ale actelor judecătoreşti pe dosarele penale și contravenționale;

2. Asigurarea expedierii comunicărilor necesare de punere în executare a deciziilor/ sentințelor judecătorești;

3. Verificarea executării deciziilor/ sentințelor/ încheierilor și anexarea la dosar a comunicărilor ce confirmă executarea documentului executoriu;

4. Pregătirea și eliberarea copiilor deciziilor/sentințelor /încheierilor judecătoreşti la solicitare;

5. Contribuirea la întocmirea rapoartelor statistice

    Candidatul care întruneşte condiţiile prevăzute este în drept să depună la administraţia instanţei odosarul de participare la concurs, anexând următoarele acte:

a)     formular de participare;

b)    copia buletinului de identitate;

c)    copia diplomei de studii juridice;

d)    cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere

e)    certificatul medical.

f)     copia carnetului de muncă

NOTĂ :Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Pentru vizualizarea sarcinilor de bază ale funcției și a cerințelor pentru ocuparea acesteia, urmează a fi accesat anunțul detaliat cu privire la funcția publică solicitată, la : http://cariere.gov.md/, https://jun.instante.justice.md/

   Data - limită de depunere a dosarelor de concurs – 10 martie 2022

      Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs la sediul Judecătoriei Ungheni ,

str. Naționala 10/1, bir.44.

Telefon de contact : 0(236) 2-22-95, 2-33-54

Persoana de contact:

     șef al Secretariatului instanței judecătorești- Lari Anna

     șef  Serviciul  resurse umane - Gavrilița Svetlana